امتیاز 15

امتیاز 10/5

امتیاز 7/5

امتیاز4/5

فوق تخصص خون و سرطان بالغین

پزشک عمومی و پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده

فوق تخصص جراحی قفسه صدری

متخصص بیهوشی- متخصص پزشکی قانونی

 متخصص جراحی عمومی

کارشناسی ارشد ودکترای ژنتیک انسانی

متخصص روانپزشکی

کارشناسی ارشد و دکترای آمار زیستی

دکترای پزشکی مولکولی

متخصص رادیوتراپی انکولوژی

متخصص آسیب شناسی

متخصص پزشکی هسته ­ای

کارشناسی ارشد و دکترای اپیدمیولوژی


متخصص  زنان وزایمان 

دکترای ژنتیک مولکولی

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد و

دکترای پرستاری

کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای علوم تغذیه

متخصص رادیولوژی

دکترای اخلاق پزشکی

کارشناسی ارشد و دکترای روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی


کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای مامایی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی


کارشناسی ارشد و دکترای انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشد مشاوره

کارشناسی ارشد و دکترای زیست فناوری پزشکی


گروه هدف

هزینه ثبت نام تا 24 مهر ماه

هزینه ثبت نام در محل

متخصصین و فوق تخصص­ها

 

125000 تومان

150000تومان

پزشکان عمومی و دارندگان مدرک PhD

 

85000 تومان

110000 تومان

دارندگان مدرک کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

60000 تومان

80000 تومان

دانشجویان

 

30000 تومان

50000 تومان